Informácia o spracovávaní osobných údajov

Nižšie uvedené informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako sú spracovávané Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracovávaním.

Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi:

 • § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Obsah

 1. Základné ustanovenia
 2. Rozsah spracovávania osobných údajov
 3. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov
 4. Právny základ spracovávania osobných údajov
 5. Príjemcovia osobných údajov
 6. Spôsob spracovania a podmienky zabezpečenia osobných údajov
 7. Doba uchovávania osobných údajov
 8. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
 9. Osobitné ustanovenia pre affiliate programy
 10. Záverečné ustanovenia

I. Základné ustanovenia

1) Podľa § 5 písm. o) Zákona je prevádzkovateľom osobných údajov na internetových portáloch Pôžičky.sk a Úvery.sk spoločnosť WEBKLUB, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14834/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

WEBKLUB, s.r.o., Výstavby 7, 040 11 Košice 11
IČO: 36578801
DIČ: 2021816368

E-mail: webklub@webklub.sk
Telefón: +421 948 604 888

3) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Rozsah spracovávania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s

 • plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných aj spoplatnených),
 • ktoré zhromaždil inak, napr. vyplnením kontaktného formulára, objednávky, dotazníka, ankety, atď…

2) Osobné údaje registrovanej osoby:

 1. Registrácia v Katalógu finančných agentov a poradcov
  • Meno a priezvisko / Obchodné meno
  • Adresa / Sídlo
  • IČO / DIČ, príp. IČ DPH
  • Číslo v registri NBS
  • Grafické zobrazenie / Fotografia
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • URL webstránky
  • IP adresa
  • Ďalšie údaje nevyhnutné pre dodanie služby (možnosť vyplniť vo Vašom profile)
  • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z Vašej strany
 2. Inzerát typu Potrebujem - Hľadám pôžičku
  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • IP adresa
  • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z Vašej strany
 3. Inzerát typu Ponúkam - Poskytujem pôžičky
  • Meno a priezvisko / Obchodné meno
  • Adresa / Sídlo
  • IČO, DIČ, príp. IČ DPH
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • URL webstránky
  • IP adresa
  • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z Vašej strany
 4. V prípade ak máte otázky cez kontaktný formulár, komentujete príspevky, poskytujete recenziu alebo zasielate Prevádzkovateľoví iné infomácie (a to aj nevyžiadané)
  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • IP adresa
  • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z Vašej strany

3) Zasielanie e-mailov o novinkách
Informácie o novinkách na portáloch bude Prevádzkovateľ zasielať výhradne iba na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete udeliť v procese registrácie do portálu. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, e-mailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného e-mailu.

4) Vstup na portály bez registrácie a prihlásenia
Pre štatistické, marketingové a remarketingové účely sa využívajú cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú osobné údaje anonymizované.
Informácie o cookies nájdete tu >>>

5) Prevádzkovateľ neposkytuje služby osobám mladším ako 18 rokov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

1) Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov, newsletterov, apod.) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovávaním pre účely poskytovania priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov, newsletterov, apod.) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke služby.

2) Účelom spracovávania osobných údajov je:

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom. Nutnou požiadavkou pre tento účel je poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v: Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zaručiť jej plnenie zo strany Prevádzkovateľa.
 • Zasielanie obchodných oznamov, newslettrov a výkon ďalších marketingových aktivít. Nutnou požiadavkou pre tento účel je poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku II, bod 2), písmeno D.

IV. Právny základ spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva na základe Vami udeleného súhlasu so spracovávaním osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu (alebo o uzatvorení zmluvy rokujete), spracovávanie je založené na nevyhnutnosti plniť zmluvu, v ktorej ste zmluvnou stranou.

V. Príjemcovia osobných údajov

1) Príjemcovia osobných údajov sú subdodávatelia Prevádzkovateľa:

 • subjekty zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené IT administráciou,
 • subjekty poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené ukladaním dát,
 • subjekty poskytujúce platobné služby,
 • subjekty poskytujúce bankové a nebankové produkty a služby, poistenie, investovanie či iné finančné produkty a služby a to buď priamo alebo sprostredkovane,
 • subjekty poskytujúce služby v oblasti hromadného rozposielania e-mailových správ,
 • subjekty zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené vykonávaním účtovných operácií.

2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje tretím stranám ani spracovávať tieto údaje v krajinách mimo Európskej únie. Príjemcovia osobných údajov v krajinách mimo Európskej únie môžu byť výhradne poskytovatelia mailingových služieb alebo cloudových služieb.

VI. Spôsob spracovania a podmienky zabezpečenia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ sa zaväzuje s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používa automatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v EÚ. Údaje nie sú zverejňované, prenášané ani inak spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

2) Všetky údaje, ktoré sú zadané v procese registrácie do portálov alebo pri prihlásení sa do vlastnej administratívnej sekcie, sú prenášané zakódovane protokolom SSL (Secure Socket Layer). Spracovanie dát prebieha výhradne prostredníctvom výpočtovej techniky, čo umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie alebo zabrániť ich zničeniu alebo strate. Osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja a miere rizika zneužitia.

3) Prístup k osobným údajom je vyhradený iba minimálnemu počtu poverených a poučených osôb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, straty, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, t.j. od vloženia osobných údajov až po výmaz po vypršaní súhlasu alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.

4) Prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 Zákona.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov* - maximálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely marketingu - maximálne 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VIII. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

1) Ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami Zákona a GDPR máte tieto práva:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom v súlade s § 21 Zákona a čl.15 GDPR,
 • právo na opravu Vašich osobných údajov v súlade s § 22 Zákona,
 • právo na výmaz (na zabudnutie) Vašich osobných údajov v súlade s § 23 Zákona a čl.17 GDPR, ak existuje dôvod,
 • právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov v súlade s § 24 Zákona a čl.18 GDPR, ak existuje dôvod,
 • právo namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v súlade s § 27 Zákona a čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov v súlade s § 26 Zákona a čl.20 GDPR, ak je to technicky možné,
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 Zákona.

2) Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné realizovať odoslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, obe uvedené v článku I, bode 2) tohto dokumentu.

3) Právo na výmaz osobných údajov (zabudnutie) môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov*, ktorú musí Prevádzkovateľ rešpektovať. Podľa zákona si môžu súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

IX. Osobitné ustanovenia pre affiliate programy

1) Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezhromažďuje, nearchivuje ani iným spôsobom nespracováva osobné údaje odosielané prostredníctvom formulárov affiliate programov.

2) Prevádzkovateľ nezabezpečuje ochranu týchto osobných údajov v súlade so Zákonom z dôvodu, že:

 • Prevádzkovateľ poskytuje na stránkach portálu on-line priestor pre formuláre affiliate partnerov alebo poskytovateľov pôžičiek, úverov, hypoték alebo iných peňažných produktov, t.j. tretích strán;
 • Prevádzkovateľ nemá nad odosielanými osobnými údajmi postredníctvom týchto formulárov žiadnu kontrolu. Každý affiliate formulár žiadosti o pôžičku, úver alebo iný produkt je len zobrazenie on-line formulára, t.j. časti webovej stránky tretej strany, pomocou technológie iframe.

3) Ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom si zabezpečuje každý affiliate partner alebo poskytovateľ pôžičiek, úverov, hypoték alebo iných peňažných produktov vo vlastnej kompetencii.

X. Záverečné ustanovenia

1) Odoslaním objednávky služby alebo produktu prostredníctvom elektronického objednávkového formulára z portálu Prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a v celom rozsahu ich prijímate.

2) Zaškrtnutím súhlasu so spracovávaním osobných údajov v internetovom kontaktnom formulári, objednávke, dotazníku, ankete, recenzii, diskusii alebo odbere noviniek portálu Prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a v celom rozsahu ich prijímate.

3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť. Pri každej zmene týchto podmienok Vás Prevádzkovateľ bude informovať formou e-mailovej správy a oznámením na webových stránkach portálu Prevádzkovateľa.

4) Prevádzkovateľ sa týmto sa zaväzuje dôsledne chrániť a citlivo nakladať s Vašimi osobnými údajmi a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov.

5) Každý užívateľ internetu si musí byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní na internete, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05.2018


*

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.